قصيده

- اگر بيت زير نخستين بيت يك شعر ده بيتي باشد قالب آن چيست ؟ ( 25/. )

     من ندانستم از اول كه تو بي مهر و وفايي              عهد نابستن از آن به كه ببندي و نپايي

- قصيده شعري است كه از نيمه اول قرن …… در ادبيات فارسي به تقليد از شعر …… پديد آمد . ( 5/. )

- بيت هايی را که مقدمه ی قصيده اند ، چه می نامند ؟ ( 25/. )

- اصلي ترين بخش در قصيده كدام است ؟ چرا ؟ ( 5/. )

- زيباترين تخلص در قصيده كدام است ؟ چرا ؟ ( 5/. )

- اگر در ميان قصيده بيتي بيايد كه مصرع باشد ، گوييم كه شاعر …… كرده است . ( 25/. )

- تجديد مطلع در قصيده به دو دليل صورت مي گيرد ، آن دو دليل را مختصر بنويسيد : ( 5/. )

- « تجديد مطلع » را در قصيده تعريف كنيد و بنويسيد اين كار به چه منظورهايي انجام مي شود ؟ ( 75/. )

- جمله ي زير را با كلمات مناتسب كامل كنيد : ( 5/. )

غزل از نظر ……و …… با قصيده تفاوت دارد .

- كدام يك از ابيات زير ، نمي تواند « مطلع » يك « قصيده » با شد ؟ چرا ؟ ( 5/. )

الف ) جهان بر آب نهاده است و زندگي بر باد غلام همت آنم كه دل بر او ننهاد

ب ) خبرت هست كه مرغان سحر مي گويند آخر اي خفته سر از خواب جهالت بردار

غزل

- تغزل قصايد وقتي قالبي خاص مي شود ، چه نام دارد ؟ ( 25/. )

- نظام قافيه در غزل چگونه است ؟ ( 25/. )

- نام قالب شعري زير چيست ؟ ( 25/. )

« شعري با حداقل پنج بيت كه مصراع اول و مصراع هاي زوج آن هم قافيه هستند . »

- غزل از چه دوره اي جنبه ي اجتماعي به خود مي گيرد ؟ ( 25/. )

- با ظهور کدام شاعر « غزل عارفانه » در ادب فارسی پدطد آمد ؟ ( 25/. )

قطعه

- نام قالب شعري زير را بنويسيد : ( 25/. )

---------- ----------- ×

---------- ----------- ×

---------- ----------- ×

- با توجه به ابيات زير به سوالات داده شده ، پاسخ دهيد : ( 5/. )

   « بهترين مراتب آن باشد                  کان به فضل و هنر به دست آيد 

    رتبتی کان نباشد استحقاق                زودش اندر بنا ، شکست آيد »

- كدام يك از شاعران زير به قطعه سرايي شهرت يافته اند ؟ ( 25/. )

الف ) ابن يمين ب ) حافظ ج ) نظامي د ) فريدون مشيري

ترجيع بند و ترکيب بند

- درون مايه ي ترجيع بند هاي معروف فارسي چه چيز هايي است ؟ ( ذكر دو مورد كافي است ) ( 5/. )

- کدام شاعر قديمی ترين نمونه ترجيع بند را سروده است ؟ ( 25/. )

- قديمي ترين ترجيع بند از …… و قديمي ترين تركيب بند از ……… است . ( 5/. )

- ابياتي كه بخش هاي تركيب بند را نشان مي دهند : ( 25/. )

الف ) مصرع هستند ، ولي يكسان نيستند . ب ) كاملا كسان هستند .

ج ) در اغلب تركيب بند ها يكسان هستند . د ) مصرع نيستند ولي يكسان هستند .

- تفاوت اساسي ترجيع بند و تركيب بند در چيست ؟ ( 5/. )

- كدام يك از شاعران زير از سرايندگان مشهور تركيب بند است ؟ ( 25/. )

الف ) مولوي          ب ) محتشم كاشاني              ج ) فردوسي           د ) پروين اعتصامي

مسمط

- بنيانگذار مسمّط كدام شاعر است ؟ (25/. )

- در مسمط مصراع آخر هر رشته چه نام دارد ؟ ( 25/. )

مستزاد

- قديمي ترين مستزاد در ديوان كدام شاعر است ؟ درون مايه يا محتواي اين نوع شعر چيست ؟( دو مورد ذكر شود )(75/. )

- اهميت قالب « مستزاد » در چيست ؟ ( 25/. )

- اهميّت مستزاد از آن روست كه در پيدايش ………… اثر داشته است . ( 25/. )

مثنوی

- شعر زير در چه قالبي سروده شده است ؟ چرا ؟ ( 5/. )

           نخستين بار گفتش كز كجايي                   بگفت از دار ملك آشنايي

           بگفت آن جا به صنعت در چه كوشند         بگفت انده خرند و جان فروشند

- نام قالب شعر زير را بنويسيد و ويژگي هاي قافيه را در آن توضيح دهيد : ( 5/. )

         اگر پاي در دامن آري چو كوه                   سرت زآسمان بگذرد در شكوه

         زبان دركش اي مرد بسيار دان                كه فردا قلم نيست بر بي زبان

- اين شعر در چه قالبي سروده شده است ؟ ( 25/. )

--------- × ---------- ×

---------- = ----------- =

--------- + ----------- +

- مناسب ترين قالب براي بيان داستان ها و مطالب طولاني چيست ؟ ( 25/. ) -

چرا مثنوي مناسب ترين قالب براي بيان داستان ها و مطالب طولاني است ؟ ( 5/. )

- درون مايه ي مثنوي « منطق الطير عطار » را بنويسيد : ( 25/. )

- يک مثنوی « اخلاقی و تعليمی » معرفی کنيد : ( 5/. )

- شعر زير در چه قالبي سروده شده است ؟ چرا ؟ ( 5/. )

        سخن هاي ناخوش زمن دور دار                  به بد ها دل ديو رنجور دار

        مگوي آنچه هرگز نگفته است كس              به مردي مكن باد را در قفس

رباعی و دوبيتی

- تفاوت اصلي دو بيتي و رباعي در چيست ؟ (25/. )

- چگونه مي توانيم « دوبيتي » را از « رباعي » تشخيص دهيم ؟ ( 5/. )

- شعر زير در چه قالبي سروده شده است ؟ ( 25/. )

          اي كاش كه جاي آرميدن بودي                      يا اين ره دور را رسيدن بودي

          كاش از پس صد هزار سال از دل خاك           چون سبزه اميد بر دميدن بودي

- ترانه نام ديگر كدام قالب شعري است ؟ ( 25/. )

- كدام يك از اشعار زير دوبيتي و كدام رباعي است ؟ ( 5/. )

الف ) جامي كه عقل آفرين مي زندش                        صد بوسه زمهر بر جبين مي زندش

         اين كوزه گر دهر چنين جام لطيف                              مي سازد و باز بر زمين مي زندش

ب ) اگر صد تير ناز از دلبر آيد                                    مكن باور كه آه از دل برآيد

      پس از صد سال بعد از مرگ فايز                                 هنوز آواز دلبر دلبر آيد

- هر يك از ابيات زير در چه قالبي سروده شده اند ؟ ( 75/. )

الف ) بهترين مراتب آن باشد                            كان به فضل و هنر به دست آيد

        رتبتي كان نباشد استحقاق                             زودش اندر بنا شكست آيد

ب ) دلم بي وصل تو شادي مبيناد                     به غير از محنت آزادي مبيناد

     خراب آباد دل بي مقدم تو                          الهي هرگز آبادي مبيناد

ج ) وقت است كه در بر آشنايي بزنيم                  تا بر گل و سبزه تكيه جايي بزنيم

      زان بيش كه دست و پا فروبندد مرگ             آخر كم از آن كه دست و پايي بزنيم

- ايِن نوع شعر مناسب ترين قالب شعری برای ثبت لحظه های کوتاه شاعرانه است ؟ ( 25/. )

- متن زير را كامل كنيد : ( 5/. )

« مناسب ترين قالب براي ثبت لحظه هاي زود گذر شاعرانه …است و رايج ترين قالب شعري در نزد روستاييان خوش لهجه ……است . »

چهار پاره

- چهار پاره در ادبيات فارسي از چه زماني رواج يافت ؟ ( 25/. )

- درون مايه ي چهار پاره بيش تر چه چيزهايي است ؟ ( 5/. )

شعر نيمايی

- نيما يوشيج با انتشار کدام شعر ، اولين گام جدی را در راه ايجاد شعر نو برداشت ؟ ( 25/. )

- دو ويژگي شعر نيمايي را بنويسيد : ( 5/. )

- شعر زير در چه قالبي سروده شده است ؟ يكي از ويژگي هاي ظاهري اين قالب شعري را بنويسيد : ( 5/. ) - درون مايه هاي شعر نيمايي عبارت است از : ( 25/. )

الف ) ادبيات ، سياست ، اجتماع                      ب ) حماسه ، سياست ، عشق

ج) عشق ، سياست ، اجتماع                        د ) اخلاق ، اجتماع ، سياست

-كدام گزينه شاعران نيمايي را در بر مي گيرد ؟ ( 25/. )

الف ) فروغ فرخزاد – نسيم شمال                 ب ) مهدي اخوان – پروين اعتصامي

ج ) بهار - نسيم شمال                              د ) سهراب سپهري – مهدي اخوان

+ نوشته شده توسط عبدالستار جاور در سه شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۹ و ساعت 0:26 |


Powered By
BLOGFA.COM